For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

مقالات ارائه شده در همایش¬های ملی و بين المللي
sort ascending
طراحي، ساخت و ارزيابي ابزار اندازه گيری تراکم پذيری حجمي، سفتي و درجه رسيدگي ميوه جات. Summer 1391
اثر روش خشک کردن بر برخي خواص کيفي خرمای خشک شده رقم استعمران Summer 1391
مطالعه و مدلسازی فرآيند جذب رطوبت دانه‌های جو. Summer 1391
بررسي سنتيک و مدل سازی تجربي فرآيند خشک شدن ورقه های موز Summer 1391
مقايسه روش‌های خشک کردن ورقه‌های موز به شيوه الکتروهيدروديناميک، آون و جريان هوای داغ. Summer 1391
تأثیر روش­های آسیاب کردن بر کیفیت پودر تولیدی حاصل از خرمای ضایعاتی Spring 1390
تعیین وضعیت بهینه جمع‌آوری طیف NIR در اندازه‌گیری غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی Fall 1390
تشخیص خودروهای فرسوده با استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبي در كارگاه سد گتوند علیا Spring 1390
تشخیص عارضه خشکیدگی خوشه خرما در خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی .NIR Fall 1390
مدل­سازی فرآیند خشک­ کردن ورقه ­هاي گوجه ­فرنگی در خشک ­کن هوای داغ مجهز به پمپ حرارت Fall 1390
مطالعه پارامترهای کیفی ورقه­ های گوجه ­فرنگی طي خشک­ شدن در خشک­ کن هوای داغ مجهز به پمپ حرارتی. Fall 1390
تعیین منحنی­ های هم دمای جذبی پودر خرما رقم استعمران و برازش مدل­های مختلف برای آن Fall 1390
مقايسه روش هاي تعيين ظرفيت باربري يك خاك لوم رسي سيلتي تيمار شده با كودهاي آلي Summer 1389
تأثير شرايط مختلف عمليات خشك­ كردن و تمپرينگ بر كيفيت سفيد شدگي برنج Summer 1389
موفقیت­های حاصل از نت مبتنی بر وضعیت (CM) ماشین­آلات عمرانی پروژه ساخت سد و نیروگاه گتوند علیا از طریق آنالیز روغن Winter 1389
مقالات چاپ شده
sort ascending
اثر شرايط مختلف خشک­ کردن و تمپرينگ بر شاخص سفيد شدگي برنج طي عمليات خشک کردن دو مرحله ­اي Summer 1391
ارزیابی روش های تخمین تنش پیش­تراکمی خاک های تیمار شده با کودهای آلی با استفاده از نتایج آزمایش­های نشست صفحه­ای و فشردگی محصور Summer 1390
اثر دستگاه پف ساز يونجه بر سرعت خشك شدن، تلفات ريزش، و پارامترهاي كيفي يونجه در عمليات برداشت Summer 1390
تأثير اضافه كردن درازمدت سه نوع كود آلي بر چگالي ظاهري، تنش در آستانه تراكم و حساسيت به تراكم خاك Summer 1390
اثر رطوبت بر خواص فيزيكي و آئروديناميكي دانه لوبياي چيتي Summer 1389

صفحات